تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

  كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

  كوليس براي اندازه گيري ابعاد داخلي و خارجي اجسام بكار مي رود . اندازه گيري ضخامتهاي خارجي مانند قطر، طول يك قطعه و اندازه گيري فواصل داخلي مانند قطر داخلي يا فضاهاي داخلي درون قطعه ها و همچنين بلندي يا عمق قطعات با اين وسليه مي تواند انجام شود.

  كوليسها بسته به نوع ، توانائي اندازه گيري يك يا دو و يا هر سه ابعاد داخلي ، خارجي و عمق را دارند و همچنين نشاندهنده آنها مي تواند بصورت ورنيه ، عقربه اي و يا ديجيتالي باشد.

   

  استاندارد هاي ملي و بين المللي با شماره هاي ISIRI 3129 ، ISO 6906 ، ISIRI 1980 ، ISO 3599  و DIN 862  مشخصات ساخت و نحوه کنترل و کالیبراسیون کولیسها را تشريح مي كند .

  گستره يا بازه اندازه گیری کولیسها در استانداردهاي ملي و بين المللي بشرح جدول زير مي باشد:

  Calliper Class

  (Resolution  in mm)

  Measuring Range

  (Interval)

  Standard Method

  0.1 ,0.05

  to 1000mm

  ISIRI  1980

  0.02

  to 500 mm

  ISIRI 3129

  0.1.0.05

  to 1000mm

  ISO 3599

  0.02

  to 500 mm

  ISO 6906

  0.1,0.05,0.2

  to 2000 mm (Analoge)

  DIN 862

  0.01

  to 1000mm (Digital)

  DIN 862

  بـراي كاليبراسيون كوليسها ي ورنيه دار روش كار بدين صورت است كه در يك دماي تثبيت شده  ۲۰ درجه سلسيوسي با حداكثر تغييرات دمايي تا ± يك درجه سليسيوس ، مقدار خطاي قرائت كـوليس تحت كاليبره ، توسط يك يا تركيبي از چند بلوك سنجه (Gauge Block) كه حداقل داراي كلاسي معادل ۲ ( grade2 ) باشند ارزيابي و تعيين مي شود .ك جعبه

  يك نمونه جعبه بلوك سنجه

  يك نمونه جعبه بلوك سنجه

   قبل از آغاز عمليات كاليبراسيون لازمست كنترل اوليه  شامل كنترل چشمي انجام و كوليس  از نظر سلامت ظاهري كنترل شود .همچنين  لازمست لبه هاي اندازه گيري كوليس توسط پارچه تنظيف بدون پرز تميز شود .سپس فك متحرك كوليس بآرامي در تمام طول مسير خود حركت داده شود اگر در طول مسير ، حركت روان نباشد معرف حضور گردو غبار و آلودگي و يا تابيدگي فك ثابت و يا ساير اجزاء متحرك روي آن است و لازمست مشكل برطرف شود. پس از ان كوليس (هاي) تحت كاليبره ، بلوك سنجه هاي مرجع و ساير لوازم وابزارالات مورد استفاده مثل فيكسچز و ميز صفحه صافي در آزمايشگاه كاليبراسيون كه در دماي فوق تثبيت شده است ، براي مدت كافي قرارداده شود تا همگي هم دما شوند.

  براي انجام كاليبراسيون لازمست كاليبره كننده از دستكش براي حمل و جابجائي كوليس و بلوك سنجه ها استفاده كند تا حرارت بدن او به تجهيزات مزبور منتقل نشده و ابعاد را تغيير ندهد . توجه داشته باشيد بين دماي بدن انسان و محيط اختلاف دمائي وجود دارد .

  يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

   يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

  با توجه به نقاط كاليبراسيون انتخاب شده(معمولا تا ۵ نقطه با فواصل مساوي در گستره اندازه گيري كوليس) ، بلوك سنجه هاي مورد نياز را از جعبه  بلوك سنجه مرجع انتخاب نموده و آنها را برروي ميز صفحه صافي قرار داده و در صورت نياز توسط گيره مخصوص آنها را به هم وصل تا اندازه خواسته شده ايجاد شود سپس توسط كوليس عمليات اندازه گيري كه مي تواند داخل سنجي ، خارج سنجي و يا عمق سنجي باشد انجام می گیرد و مقدار قرائت شده توسط كوليس و مقدار مربوط به بلوك سنجه ( هاي ) مرجع  ثبت ميشود.

  • براي ارزيابي درستي قسمت خارج سنج كوليس آن از بلوك سنجه تكي يا مجموعه به هم چسبيده بلوك سنجه ها (حداكثر ۳تا) استفاده ميشود.
  • براي ارزيابي درستي  قسمت داخل سنج كوليس از مجموع بلوك سنجه وفيكسچر استفاده ميشودومعمولا" ۳ الي۵  نقطه از گستره اندازه گيري كوليس توسط قسمت داخل سنج آن كنترل مي گردد.روش كار به اين صورت است كه بلوك سنجه مرجع انتخابي را بين فكهاي فيكسچر قرار داده وپيچ تنظيم آن را محكم مي كنند تا دقيقا"فكهاي فيكسچر وبلوك سنجه به يكديگر بچسبد وفضاي مورد نظر (طول بلوك سنجه انتخابي)را ايجاد كند سپس اين فواصل ايجاد شده ، توسط قسمت داخل سنج كوليس اندازه گيري شده وخطاي آن ثبت مي گردد.
  •  ارزيابي درستي  قسمت عمق سنج كوليس در دونقطه از گستره اندازه گيري كوليس انجام ميگيرد كه بهتر است نقطه ابتدا و انتهاي كوليس انتخاب شود. به عنوان مثال اگر گستره كاري كوليس ۱۵۰-۰ميليمتر بود بايستي كنترل در نقطه صفر و۱۵۰ميليمتري انجام گيرد.جهت كنترل نقطه انتهايي روش كار به اين صورت است كه از دو عدد بلوك سنجه با طولهاي يكسان كه به صورت موازي بر روي ميز صفحه صافي قرارداده ميشوند (به صورتي كه شاخك عمق سنج كوليس از ميان اين دو بلوك سنجه عبور كند) استفاده ميشود ونقطه انتهايي كوليس توسط عمق سنج كنترل مي شود. جهت كنترل نقطه صفر بايستي فكهاي كوليس را تا انتها بسته وقسمت عمق سنج آن را بر روي ميز صافي قرار داده وفك كوليس را باز  وميزان اختلاف بدست آمده و ثبت شود.

  يك نمونه جعبه فيكسچر <a href= و شاخكهاي مربوطه" align="bottom" border="0" hspace="0" />

  يك نمونه جعبه لوازم فيكسچر و شاخكهاي مربوطه (براي كاليبراسيون داخل سنج كوليس)

   

  در استانداردهاي ملي و بين المللي ميزان رواداري مجاز در هر نقطه آزمون و يا در محدوده كوچكي از گستره اندازه گيري كوليس  آورده شده است . لذا اگر منحني انحراف مقدار اندازه گيري شده توسط كوليس برحسب مقدار مرجع رسم شود ، اطلاعات مفيدي در مورد درستي عملكرد كوليس  بدست ميآيد.در اين منحني ميتوان ميزان رواداري مجاز طبق هر استاندارد را رسم و مشاهده كرد آيا اين نقاط در محدوده مجاز قرار دارند يا خير .

  ميزان رواداري مجاز براي كوليس ها مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي بشرح جدول زير ميباشد.

   

  Limits  of Error (±μm)

  Calliper Class (Resolution in mm)

  Measuring Range (Interval)

  Standard Method

  50 + L/10

  0.1,0.05

  to 1000mm to

  ISIRI 1980

  20+ L/20

  0.02

  to  500mm to

  ISIRI3129

  50 + L/10

  0.1,0.05

  to 1000mm to

  ISO 3599

  20+ L/20

  0.02

  to 500mm to

  ISO 6906

  20+ L/10≥50μm

  0.1,0.05

  to 2000mm (Analoge)

  DIN 862

  22+ L/50

  0.02

  to 2000mm (Analoge)

  DIN 862

  22+ L/50

  0.01

  to 1000mm (Digital)

  DIN 862

  در جدول فوق L برحسب mm مي باشد و طول اندازه گيري شده مي باشد .

  نكات قابل توجه در جدول فوق:

  ۱-  مقادير بدست آمده از روابط ذكر شده براي DIN862 بايد تا به نزديكترين 0.01mm گرد شوند.

  ۲-  تفاوت اصلي استانداردهاي ISO ، DIN و ISIRI عبارتست از :

   الف ) حد باالاي اندازه گيري آنها متفاوت است و DIN862 محدوده بالاتري را پوشش مي دهد .

    ب) استانداردهاي ISO و ISIRI ، كوليسهاي با خروجي ديجيتالي و هم چنين درجه بندي هاي عقربه اي را پوشش نمي دهند ولي DIN 862 شامل آنها مي شود.

  پ ) استانداردهاي ISO ، ISIRI در برگيرنده كوليسهاي عمق سنج نمي باشد ولي DIN862 اينگونه كوليسها را نيز پوشش مي دهد .

   جداول زير رواداريها و يا همان حدود خطاي مجاز كوليسها مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي را نشان مي دهد:

   

  جدول  رواداريكوليسهاي 0.05 و 0.1

  Limits  of  Error  (±µm)

  طول اندازه گيري شده(mm)

  DIN  862

  ISO  3599  & ISIRI 1980

   

  50

  50

  0

  50

  60

  100

  50

  70

  200

  50

  80

  300

  60

  90

  400

  70

  100

  500

  80

  110

  600

  90

  120

  700

  100

  130

  800

  110

  140

  900

  120

  150

  1000

  140

  ---

  1200

  160

  ---

  1400

  180

  ---

  1600

  200

  ---

  1800

  220

  ---

  2000

   

  جدول  رواداريكوليسهاي 0.02 آنالوگ

  Limits  of  Error  (±µm)

  L(mm) طول اندازه گيريشده

  DIN  862

  ISO  6906    & ISIRI 13129

   

  20

  20

  0

  20

  30

  100

  30

  30

  200

  30

  40

  300

  30

  40

  400

  30

  50

  500

  30

  ---

  600

  40

  ---

  700

  40

  ---

  800

  40

  ---

  900

  40

  ---

  1000

  50

  ---

  1200

  50

  ---

  1400

  60

  ---

  1600

  60

  ---

  1800

  60

  ---

  2000

   

  جدول رواداري كوليسهاي 0.01 ديجيتالي  

  Limits  of  Error  (±µm)

  L(mm) طول اندازه گيريشده

  DIN  862

   

  20

  0

  20

  100

  30

  200

  30

  300

  30

  400

  30

  500

  30

  600

  40

  700

  40

  800

  40

  900

  40

  1000

  منبع:

  http://calibration-info.blogfa.com/post-64.aspx

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 29 تير 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 1 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160899
 • بازدید امروز :19070
 • بازدید داخلی :1842
 • کاربران حاضر :77
 • رباتهای جستجوگر:318
 • همه حاضرین :395

تگ های برتر