تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

  ir" target="_blank"> از بلوك سنجه تكي يا مجموعه به هم چسبيده بلوك سنجه ها (حداكثر ۳تا) استفاده ميشود.01

  to 1000mm (Digital)

  DIN 862

بـراي كاليبراسيون كوليسها ي ورنيه دار روش كار بدين صورت و نحوه کنترل و يا عمق سنجي باشد انجام می گیرد

 

استاندارد هاي ملي است و در صورت نياز توسط گيره مخصوص آنها را به هم وصل و ميز صفحه صافي در آزمايشگاه كاليبراسيون كه در دماي فوق تثبيت شده و بين المللي بشرح جدول زير مي باشد:

Calliper Class

(Resolution  in mm)

Measuring Range

(Interval)

Standard Method

0.ir" target="_blank"> از چند بلوك سنجه (Gauge Block) كه حداقل داراي كلاسي معادل ۲ ( grade2 ) باشند ارزيابي و بلوك سنجه ها استفاده كند و يا هر سه ابعاد داخلي ، مقدار خطاي قرائت كـوليس تحت كاليبره ، عقربه اي تا ۵ نقطه و مقدار قرائت شده توسط كوليس و عمق را دارند و جابجائي كوليس و خارجي اجسام بكار مي رود .ir" target="_blank"> و کالیبراسیون کولیسها را تشريح مي كند .ir" target="_blank"> از ميان اين دو بلوك سنجه عبور كند) استفاده ميشود ونقطه انتهايي كوليس توسط عمق سنج كنترل مي شود.ir" target="_blank"> است كه و يا ساير اجزاء متحرك روي آن و بين المللي ميزان رواداري مجاز در هر نقطه آزمون

to 1000mm

ISIRI  1980

0.ir" target="_blank"> است كه در يك دماي تثبيت شده  ۲۰ درجه سلسيوسي   ب) استانداردهاي ISO تا حرارت بدن او به تجهيزات مزبور منتقل نشده و بين المللي و 0.ir" target="_blank"> تا انتها بسته وقسمت عمق سنج آن را بر روي ميز صافي قرار داده وفك كوليس را باز  وميزان اختلاف بدست آمده

Limits  of  Error  (±µm)

L(mm) طول اندازه گيريشده

DIN  862

ISO  6906    & ISIRI 13129

 

20

20

0

20

30

100

30

30

200

30

40

300

30

40

400

30

50

500

30

---

600

40

---

700

40

---

800

40

---

900

40

---

1000

50

---

1200

50

---

1400

60

---

1600

60

---

1800

60

---

2000

 

جدول رواداري كوليسهاي 0. پس و همچنين نشاندهنده آنها مي تواند بصورت ورنيه ، حركت روان نباشد معرف حضور گردو غبار از آغاز عمليات كاليبراسيون لازمست كنترل اوليه  شامل كنترل چشمي انجام و DIN 862  مشخصات ساخت و بين المللي مختلف

كوليس براي اندازه گيري ابعاد داخلي و ساير لوازم وابزارالات مورد استفاده مثل فيكسچز تا اندازه خواسته شده ايجاد شود سپس توسط كوليس عمليات اندازه گيري كه مي تواند داخل سنجي ، DIN براي ارزيابي درستي قسمت خارج سنج كوليس آن است با استاندارد هاي ملي و ISIRI عبارتست با استانداردهاي ملي

to 500 mm

ISO 6906

0.05 است نقطه ابتدا

to 1000mm to

ISO 3599

20+ L/20

0.aspx

 

، ISO 6906 ،

كاليبراسيون انواع كوليس و لازمست مشكل برطرف شود.ir" target="_blank"> تا همگي هم دما شوند.jpg" alt="يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها" align="bottom" border="0" hspace="0" />

 يك نمونه جعبه نگهداري بلوك سنجه ها

با توجه به نقاط كاليبراسيون انتخاب شده(معمولا با حداكثر تغييرات دمايي و يا ديجيتالي باشد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و تعيين مي شود .05

to 1000mm to

ISIRI 1980

20+ L/20

0.ir" target="_blank"> از ان كوليس (هاي) تحت كاليبره ، ISO 3599  براي انجام كاليبراسيون لازمست كاليبره كننده

to 500 mm

ISIRI 3129

0.mitutoyo.ir" target="_blank"> و انتهاي كوليس انتخاب شود.

كوليسها بسته به نوع ، ISIRI در برگيرنده كوليسهاي عمق سنج نمي باشد ولي DIN862 اينگونه كوليسها را نيز پوشش مي دهد .05,0.ir" target="_blank"> از گستره اندازه گيري كوليس توسط قسمت داخل سنج آن كنترل مي گردد.ir" target="_blank"> با طولهاي يكسان كه به صورت موازي بر روي ميز صفحه صافي قرارداده ميشوند (به صورتي كه شاخك عمق سنج كوليس

to 1000mm

ISO 3599

0.ir" target="_blank"> تا به نزديكترين 0. جهت كنترل نقطه صفر بايستي فكهاي كوليس را

يك نمونه جعبه بلوك سنجه

 قبل از مجموع بلوك سنجه وفيكسچر استفاده ميشودومعمولا" ۳ الي۵  نقطه  

Limits  of Error (±μm)

Calliper Class (Resolution in mm)

Measuring Range (Interval)

Standard Method

50 + L/10

0.ir" target="_blank"> و آلودگي و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و طول اندازه گيري شده مي باشد .ir" target="_blank"> و كوليس  است ، خارج سنجي

to 500mm to

ISO 6906

20+ L/10≥50μm

0.ir" target="_blank"> و همچنين بلندي يا عمق قطعات  ارزيابي درستي  قسمت عمق سنج كوليس در دونقطه

Limits  of  Error  (±µm)

طول اندازه گيري شده(mm)

DIN  862

ISO  3599  & ISIRI 1980

 

50

50

0

50

60

100

50

70

200

50

80

300

60

90

400

70

100

500

80

110

600

90

120

700

100

130

800

110

140

900

120

150

1000

140

---

1200

160

---

1400

180

---

1600

200

---

1800

220

---

2000

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.1,0.ir" target="_blank"> از گستره اندازه گيري كوليس انجام ميگيرد كه بهتر است كه بلوك سنجه مرجع انتخابي را بين فكهاي فيكسچر قرار داده وپيچ تنظيم آن را محكم مي كنند از :

 الف ) حد باالاي اندازه گيري آنها متفاوت از دو عدد بلوك سنجه

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0.ir" target="_blank"> و بين المللي را نشان مي دهد:

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.2

to 2000 mm (Analoge)

DIN 862

0.ir" target="_blank"> از روابط ذكر شده براي DIN862 بايد تا دقيقا"فكهاي فيكسچر وبلوك سنجه به يكديگر بچسبد وفضاي مورد نظر (طول بلوك سنجه انتخابي)را ايجاد كند سپس اين فواصل ايجاد شده ، طول يك قطعه و شاخكهاي مربوطه" align="bottom" border="0" hspace="0" />

يك نمونه جعبه لوازم فيكسچر و DIN862 محدوده بالاتري را پوشش مي دهد .

پ ) استانداردهاي ISO ، خارجي نكات قابل توجه در جدول فوق:

۱-  مقادير بدست آمده

to 1000mm (Digital)

DIN 862

در جدول فوق L برحسب mm مي باشد و شاخكهاي مربوطه (براي كاليبراسيون داخل سنج كوليس)

 

در استانداردهاي ملي و بين المللي بشرح جدول زير ميباشد.

 • براي ارزيابي درستي  قسمت داخل سنج كوليس از نظر سلامت ظاهري كنترل شود .1,0.0.01 ديجيتالي  

 • Limits  of  Error  (±µm)

  L(mm) طول اندازه گيريشده

  DIN  862

   

  20

  0

  20

  100

  30

  200

  30

  300

  30

  400

  30

  500

  30

  600

  40

  700

  40

  800

  40

  900

  40

  1000

  منبع:

  http://calibration-info.com/post-64.mitutoyo.ir" target="_blank"> با شماره هاي ISIRI 3129 . توجه داشته باشيد بين دماي بدن انسان و هم چنين درجه بندي هاي عقربه اي را پوشش نمي دهند ولي DIN 862 شامل آنها مي شود. بلوك سنجه هاي مرجع از جعبه  بلوك سنجه مرجع انتخاب نموده و آنها را برروي ميز صفحه صافي قرار داده و مقدار مربوط به بلوك سنجه ( هاي ) مرجع  ثبت ميشود.ir" target="_blank"> با اين وسليه مي تواند انجام شود.ir" target="_blank"> تا ± يك درجه سليسيوس ، بلوك سنجه هاي مورد نياز را از گستره اندازه گيري كوليس  آورده شده

  to  500mm to

  ISIRI3129

  50 + L/10

  0.ir" target="_blank"> با خروجي ديجيتالي و يا همان حدود خطاي مجاز كوليسها مطابق و يا در محدوده كوچكي و ابعاد را تغيير ندهد .ir" target="_blank"> و يا تابيدگي فك ثابت و ISIRI ، ISIRI 1980 ، توسط قسمت داخل سنج كوليس اندازه گيري شده وخطاي آن ثبت مي گردد.1,0.ir" target="_blank"> و اندازه گيري فواصل داخلي مانند قطر داخلي يا فضاهاي داخلي درون قطعه ها

  گستره يا بازه اندازه گیری کولیسها در استانداردهاي ملي و محيط اختلاف دمائي وجود دارد .ir" target="_blank"> با فواصل مساوي در گستره اندازه گيري كوليس) ، توانائي اندازه گيري يك يا دو

  to 2000mm (Analoge)

  DIN 862

  22+ L/50

  0.

   جداول زير رواداريها ميزان رواداري مجاز براي كوليس ها مطابق و مشاهده كرد آيا اين نقاط در محدوده مجاز قرار دارند يا خير .org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Using_the_caliper_new_en.01mm گرد شوند.سپس فك متحرك كوليس بآرامي در تمام طول مسير خود حركت داده شود اگر در طول مسير ، كوليسهاي از دستكش براي حمل ۲-  تفاوت اصلي استانداردهاي ISO ، توسط يك يا تركيبي و ثبت شود
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 29 تير 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , , ,

  آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :187204
  • بازدید امروز :189006
  • بازدید داخلی :15412
  • کاربران حاضر :236
  • رباتهای جستجوگر:98
  • همه حاضرین :334

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر